تبلیغات
ناظر
ناظر
«وَ لَقَد جَعَلنا فِی السَّماءِ بُرُوجاً وَ زَیَّنّاها لِلنّاظِرینَ» (16/15) 
قالب وبلاگ


خدا رحمت کند خالق «اتل متل» های جبهه و جنگ را...


و در ادامه، دو شعر از ایشان...


آی قــصــــه قــصــــه قــصــــه
نــــون و پنیـــــــر و پسـتـــــه
یــــک زن قـــد خـمـیــــــــــده
روی زمیـــــــن نشـسـتــــــه

یــــک زن قـــد خــمیــــــــــده
یـــــــــک زن دلشــکسـتـــــه
کـــه چــادرش خــاکیـــــــه
روی زمیـــــــن نــشسـتـــــه

دست میذاره رو زانــــــــوش
زانـــــوشــــو هی میمالــــه
تندتند میـگه یا علــــــــــــی
درد میــــــکشـــــه می نالــــه

شـکسـتــــه و تـکیـــــــــــده
صــــورت خیــس و گلفـــــام

دست میکشه روی قبــــــــر
قبـــــــر شهیـــــــد گمنـــــام


آب میـــــریـــزه روی قبــــــــر
با دستـــــــــای ضعیـفــــش
قبـرو مـیشــــــــوره و بـعــــد
دست میکنه تـــو کیفـــــش

از تـــــو کـیفش یـه جـعبــــه
خــــرما میـــــاره بیـــــــــرون
میـــــــذاره روی اون قبــــــــر
بــهش  میگه  مادرجـــــــون

به قربـــون بـی کسیـــــــــت
چـــــــــرا مــــــادر نـــــداری؟
پنج شنبـــــــه هـا بــــه روی
پــای کــــی سر میــــذاری؟

بابات کجاســـت عزیــــــزم؟
بــــــــــــرادرت خـــــــواهرت؟
حــرفــــی بزن عــزیــــــــــزم
منــــــم جـــــــای مـــــــادرت

نیـــگا نــکن کــــه پیـــــــــرم
نیــــــگا نــــــکن مریضــــــــم
تو هم عین بچّــــه مــــــــی
راست میگم عزیزم!

تو هم عین بچّــــه مــــــــی
بچـــــــــه بــــــی نشونــــــم
همون که رفت و با خـــــــود
بــــــــرده گرمــــــی خونـــــم

میـــــــزنه زیــــــر گریـــــــــــه
ســـــرش رو تکون میـــــــده
درمیـــــــاره یــه عکســــــی
از کیفش نشــــــون میــــده

عکســـــو میبوسـه و بــــــعد
میــــــــذاره  روی  ســـــرش
عکـــــــس بچـه خوبــــــــش
عــــکس علــــــــــی اکبرش

تو هم عین بچّــــه مــــــــی
بچـــــــــه بــــــی نشونــــــم
همون که رفت و با خـــــــود
بــــــــرده گرمــــــی خونـــــم

همون که آخرین بــــــــــــــار
وقتــــــی که ترکـــــم می کـرد
نذاشت بـــرم دنبالـــــــــــش
گفت که مامان تــو برگـــــرد

بــــــــــرو  کنــــــــــــــار  بـابـا
نمــــــی تونــــــه راه بیـــــاد
من خودم دارم میـــــــــــــرم
اونــــــه که تو رو مـــی خواد

گریه ش یهــــو بند میــــــــاد
فکـــــــر میکنــــه و با مکـــث
بغض میــــکنه دوبـــــــــــــاره
خیـــره میشه به اون عکس

دلــم رضــــــا نمـــــــــــی داد
ولـــــــــی بـــــه خـــاطـر اون
دیگه پی اش نـــــرفتــــــــــــم
گفتـــــــم برو مــــــادرجــــون

صورت مـــــن رو بوســــــــــید
بـــــرگشتـــــش و دویــــدش
لبخنـــد زدم زورکـــــــــــــــــی
ســـــــر کــــــوچه رسیــدش

تحملـــــــم تـموم شــــــــــــــد
بــــــه دنبالـــــــش دویــــــدم
ولـــــــــی دیــگه بچـــــــــــه مو
ندیـــــــــــدم و ندیـــــــــــــدم

وقتــــــی رسیدم خونــــــــــــــه
بــابــای پیــــــــــرمــــــــردش
یواشــی زیــــــــر پتــــــــــــــــــو
داشتـــــش گریه میــکردش!

 

چه شبــــــــــها که به یــــــادش
با گریـــــــــه خوابم می بــرد
باباش چقــــــــدر زورکــــــــــــی
بغضشــــو  فرو مـــی خــورد

لـبخنـــــــــدهای زورکــــــــــــــی
اون بغض هــــــای پیرمــــــرد
کارشـــــــو آخــرش کـــــــــــــــرد
مــرد خونـــــم سکتـــه کــــرد

الهـــــــــــــی که بمیـــــــــــــــرم
چشماش به در سفید شــد
آخر نفهمیـــــــــد علـــــــــــــــی
اسیــــــــره یا شهیــــد شـــد

ســــــــــــــــرت  رو  درد  آوردم؟
بگـــــــم بــــــازم یا بســـــــه؟
آخ الهـــــــــی بمیــــــــــــــــــرم
سنگــــــت چـــــرا شکستـــه؟

عـــــــــیب نـــداره مــــــــــــادرم
یه کمــی طاقــــــــت بیـــــــــار
یــه کار نـــــــــــــو دستمــــــــــه
دنـــدون رو جیـــــــگر بــــــــذار

سرویســـــــه نــو عروســــــــــه
دختـــــــــر عـــــــذرا پیــــــــــره
تمــــــــــوم بشه ، یه پولـــــــی
دســــــت منــــــو میگیــــــــره

یـــــه سنگ قبر خوشـــــــــــگل
خــــــــودم بـــرات میــــــــــارم
با فاطمـــــــــــه میــــامــــــــــــو
رو قبـــــــــر تـــــــو میـــــــذارم

گفتم راستـــــــی فاطـــــــــــمه
رفتـــــــــه به خونـــــه بخـــــت
خیلـــــــــی خونــدم تو گوشش
راضــی شدش خیلی سخت

اون نامـــــزد علـــــــــــــی بــــود
همیـــــــــن علــــــــی اکبــرم
عینهـــــــو دختـــــــــرم بــــــــود
صـــــــدام میـکرد مـــــــــادرم

راستــــــــــــی تو زن گرفتـــــی؟
یا که هنـــــــــوز نامـــــــزدی؟
کاشکی مــــــادرت مـیگفـــــــت
هیچ وقت بهش قـول نـــــدی

راستــــــــی یادم رفت بگـــــــم
از دختــــــــــــرم بهــــــــــــاره
اونم شـــــوهر کرد و رفــــــــــت
شوهرشـــــــو دوســــت داره

خواســـــــتگار که زیاد داشـــــت
ولـــــی جـــــواب نمــــی داد
میگفت عروســی باشــــــــــــه
وقتــــــــی داداشــــــم بیــاد

بـــــــــــــرای ازدواجـــــــــــــــش
داشتـــش خیلی دیر میشد
به پــــای باباش و مــــــــــــــــن
اونــــــم داشت اسیر میشد

همسنگــــــــر علــــــــــی بـــود
دامــــــــاد و میـــــــــگم ننــه
بــــرای مــــــن از علــــــــــــــی
یــــــــه حرفهایـــــــی میزنـه

میــــــــــگه شــــب حـمله بــود
تــــــــو خیبــــر و تو مجنــون
میــــــــــون تیـــــر و تـــرکــــــش
تــــــــو اون گلولــــــــه بارون

یــــــــه ترکــــــــــش خمپـــــــاره
خــورده تـــــــوی گردنــــــش
دیگه تــــــــــو اون شلوغـــــــــی
بچـــــــــــه ها ندیدنـــــــــش

همه اش چــــرا تو حرفـــــــــــام
یاد علــــــــی می افتــــــــم
کجا بودیــــــــــــم عزیــــــــــــــزم؟
دختـــــرمــــــــو می گفتـــــــم

کنــــــــار ســـــــــفره عقـــــــــــد
وقتــــــــی اونو نشــــونـــدن
یادم نمیره هــــــــــیچ وقـــــــــت
وقتـــــــی خطبـــه رو خوندن

وقتــــــــــی که گفتــــــــن عروس
رفتـــــــــــه که گل بچینـــــــه
با گریــــــــه گفت که رفتــــــــــــه
داداششـــــــــــو
ببینــــــــــه


دوبـــــــــــاره و ســــــــــــه بــاره
جلـــــــــوی چشـــــم دامـاد

تمــــــام جبهـــــه رو گشـــــــت
گریـــــــه کرد و جـــــواب داد


رویـــــــــــم سیــاه مـــــــــــادرم
ســــــــــــــــرت رو درد آوردم

آخ آخ ، راستــــــــــــی ببینــــم
قـــــــــرص قلبمـــــو خــوردم


بغضــی کـرد و دستــــــــــــــای
لرزونـــــــــو کرد تو
کیفــــش
دســـتـــــــــای پینــه بستـــش
اون دستــــــــای
ضعیفـــش

دست هایــی که جــــــــــا داره
آدم بــــــــــراش
جـــــون بده
اون دستـــــای ضعیفـــــــــــــش
کـــــــه
عرشـــو تکــون میده

اون دستـــــــای ضعیفــــــــــــی
کــــــــه پرشـــــــده ز پینـــــه

اون دستــــــای ضعیفــــــــــــی
کـــــــــــه مـــــــرد آفرینــــــــه


دســـــت گذاشت رو زانـــوش
همـــــون کوه عشق و صبـــر

با یاعلــــــــــــــــــی بلند شـــد
بلنــــد شــــــد از
روی قبــــر

گفت دیـــــگه بــاید بــــــــــــرم
قرص
هامــــــــو نخـــــــوردم
حـــــلال بکـــــــن عزیــــــــــــزم
ســــــــــــــــرت رو درد آوردم


بازم مــــــــــــــیام کنـــــــــــارت
عزیزکـــــــــم
شنیـــــــــدی؟
تــــــو هم عین بچه مـــــــــــی
بـــــــــوی
اکبــــــرو میــــدی

هــــــــی اشــــــــکهای پیــرزن
زصورتـــــــــش میچکیـــــــد

دور شــــــــد از ســــــر قبــــــــر
ســــــــر قبــــــــر اون شهید


شهیدی که سکتـــه کــــــــــرد
بـــابـــای پیرمــــــــــــــردش

خواهر اون وقت عقــــــــــــــد
همـــــــه ش گریه میکردش

اون که تا حــــالا غیـــــــــــر از
فاطمــــه مــادر نداشـــــــت

تیرخــــــورده بود گردنـــــــــش
روی تنـــــش سر نداشــــت


دستـــــهای اون شهیــــــــــد
بــــه پشــت مــــادرش بـود

مـــــادر نفهمیــــــــــــد که اون
علــــــــی اکبـــرش
بــــــود

مـــــادرو همراهــــــــــــی کرد
گفــــــــت که
مهربونــــــــم
غصـــه نـــــخور مـــــــــــــادرم
تمامشــــــو مـــی دونـــــم


آی  قــصـــه  قــصـــه
  قــصـــه
نــــون و پنیـــــــر و پسـتــــه

خواهــــــری که با گریـــــــــــه
ســــــــر سفره
نشستـــــه

یــــــک زن قـــد خمیـــــــــــده
ســــنگ قبــــر
شکستـــــه
گریــــــــه هـــای پیرمــــــــــرد
بگـــــــــم
بازم یا بســـــــــه؟


آی دونه دونه دونه
نون و پنیر و پونه

قصه بگم براتون ؟

قصه ای عاشقونه؟


یه وقت نگین دروغه

یه وقت نگین که وهمه

اون که قبول نداره

نمی تونه بفهمه


بریم به اون فصلی که

اوج گرمی ساله

ماجرای قصه مون

داخل یک کاناله


کانالی که تو این دشت

مثل قلب زمینه

دورو بر این کاناله

پر از میدون مینه


یک کانال که تو این دشت

مثل قلب زمینه

دور و بر این کانال

ببین چه دلنشینه


اون یکی پا نداره

روی زمین افتاده .......

اون یکی رو ببینین

چقدر قشنگ جون داده


رنگ و روی اون یکی

از تشنگی پریده

همون که روی پاهاش

سر دو تا شهیده


اونجا که نوزده نفر

کنار هم خوابیدن

ببین چقدر قشنگن

تمامشون شهیدن


یکی ازش خون میره

ببین چقدر آرومه

فکر می کنم که دیگه

کار اونم تمومه


مجتبی پا نداره

سر علی شکسته

مجید دمر افتاده

کریم به خون نشسته


گلوله و گلوله

انفجار و انفجار

پاره های بچه ها

قاب شده روی دیوار


هر جا رو که می بینی

دلاوری افتاده

هر جا جگر گوشه

یه مادری افتاده


حالا تو بهت این دشت

میون فوج دشمن

از اون همه دلاور

فقط رضا بود ومن


آی قصه قصه قصه

اتل متل توتوله

خمپاره و آر پی جی

نارنجک و گلوله


صورت مهدی رفته

مصطفی سر نداره

رضا نعره می کشه

خیز برو خمپاره


این جمله توی گوشم

مونده واسه همیشه

التماس رضا رو

فراموشم نمیشه


الو الو کربلا

پس نخودا چی شدن ؟

یاور دو به گوشم

بچه ها قیچی شدن


کربلا کبوترا

از تو قفس پریدن

ما اذوقه نداریم

مهمونا مون رسیدن


کربلا جون به گوشی ؟

جواب بده برادر

بی سیم اینطور جواب داد :

الو به گوشی یاور؟


چیزی نداریم که تا

سر سفره بذاریم

یاور دو به گوشی؟

دیگه غذا نداریم


رضا منو نیگا کرد

صورتشو تکان داد

بغضی کردشو بی سیم

از توی دستش افتاد


عجب کربلا ئیه

نشون به اون نشونه

عطش نعره می کشه

پنج روزه تشنه مونه !


پنج روزه که می جنگیم
کشته می شیم می میریم
بی سیم میگه : عقبگرد

ولی عقب نمی ریم


رضا تشنه و زخمی

زیر نور افتاب

من از پی گلوله

دنبال یک قطره آب


هیچی پیدا نکردم

خسته شدم نشستم

برای چند لحظه ای

هر دو چشمامو بستم


دیدم که توی باغی

شهیدامون نشستن

می خندن و می خونن

درهای باغ رو بستن


چه باغ با صفایی

درختها از جنس نور

نهر هایی از عسل

کاخ هایی از بلور


عجب باغ بزرگی

چه باغ رنگارنگی

پر از صفا پر از عشق

عجب باغ قشنگی


بالهای ملائک

روی دست بچه ها

جام هایی از شراب

توی دست بچه ها


من و رضا از بیرون

توی باغ رو می دیدیم

صدای بچه هارو

اینجوری می شنیدیم


آهای آهای بچه ها

اینجا عجب حالیه

بچه ها هستن ولی

جای شما خالیه


صدا پیچید تو عالم

صدا رو میشنیدم

یهو با یک صدایی

 از توی خواب پریدم


رضا نعره می کشید

آهای آهای  بسیجی

تانک ها دارن می رسن

بدو بدو آر پی .جی


تانک بعثی خودش رو

پشت کانال رسونده

نعره کشیدم رضا !

گلوله ای نمونده


رضا سرش رو با بغض

رو ی سجده میذاره

خشابی تو دستاشه

دستو بالا میاره!


دستو میاره بالا
انگار داره جون میده

می زنه زیر گریه

خشابو نشون میده


میگه ببین خدایا

روحیه ها عالیه

ولی چکار باید کرد ؟

خشابمون خالیه


صداش یهو بند میاد

توی دست یک شهید

عینهو یک معجزه

یه گوله آر پی جی دید


رو به سوی اون شهید

خندید و سر تکون داد

یواشی گفت مرتضی

گلوله رو نشون داد


حرف اونو گرفتم

نگاهشو فهمیدم

جون تازه گرفتم

سوی شهید دویدم


و ناگهان صدایی

صدای سرد سوتی

و ناگهان خمپاره

و ناگهان سکوتی


رضا یهو نعره زد

بی شرفا اومدن

ماسکو بذار مرتضی

که شیمیایی زدن


سینه ام پر از آتیش شد

چشمامو هم گذاشتم

اومد یه شیمیایی

ماسک ولی نداشتم


لبخند زدم و گفتم

ماسک نداریم رضا

نعره کشید حرف نزن

نفس نکش مرتضی


چفیه تو آب بزن

حمله شیمیاییه

گفتم داری جوک می گی

قمقمه ها خالیه


رضا پرید ماسکشو

گذاشت رو صورت من

نعره کشیدم رضا

ماسکتو خودت بزن


خندید و گفت مرتضی

برادرم بی خیال !

من رو گذاشتش رو رفت
رفتش بالای کانال

نفهمیدم چه چیزی

قلب اونو می آزرد

نفهمیدم واسه چی

پیرهنشو در اورد


رضا نعره می کشید

بی شرفا با شمام

کانال هنوز مال ماست

بیاین بیاین من اینجام


دوشکاچی از روی تانک
اونو هدف گرفتش
کار رضا تموم بود

نعره کشید و گفتش


بیاین بیاین من اینجام

گردان هنوز روی پاست

بیاین بیاین ببینین

کانال هنوز مال ماست


گلوله های دوشکا

هزا ر هزار ده هزار

رضا دوید سوی تانک

و ناگهان انفجار......


فضای توی کانال

زدود و گاز پر شد

هیچی دیگه ندیدم

نفهمیدم چطور شد


خلاصه که تو کانال

اون روز عجب حالی بود

آهای غنیمت خورا

جاتون عجب خالی بود


یه وقت نگین دروغه

یه وقت نگین که وهمه

اونکه قبول نداره

نمی تونه بفهمه


قصه فرود نداره

فراز قصه اینه

گلوله آرپی جی

هنوز روی زمینه


هر کی می خواد خدافظ

هر کی می خواد بمونه

باید تموم عالم

این حرفها رو بدونه


باید اینو بدونه

گردان هنوز روی پاست

هنوزم که هنوزه

قلب زمین مال ماست


آهای آهای با شمام

گردان هنوز روی پاست

هنوزم که هنوزه

قلب زمین مال ماست !

البته قطعا شنیدن اشعار با صدای خود ایشون صفای دیگه ای داره...

لینک دانلود صوت اشعار از سایت شهید آوینی

برچسب ها: چارپاره،
[ چهارشنبه 2 مهر 1393 ] [ 17:53 ] [ آرش محبوب زاده ] [ نقد و نظر ]
.: Weblog Themes By MihanSkin :.

درباره وبلاگ

"هنر آن است که بمیری پیش از آن که بمیرانندت. مبدأ و منشأ حیات، آنانند که چنین مرده اند." (شهید سید مرتضی آوینی)
نویسندگان
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب